Leveringsvoorwaarden BooQi Media Solutions B.V.

Klik hier om te leveringsvoorwaarden te downloaden

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan BooQi opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
  2. BooQi Media Solutions BV (hierna te noemen: “BooQi”): de rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht, ofwel de opdrachtnemer;
  3. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, design en samples, zaken, producten, diensten en documenten zoals offertes, overeenkomsten en leveringen van BooQi. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.2.           Algemene (inkoop-)voorwaarden van de Opdrachtgever en de toepasselijkheid daarvan, worden hierbij expliciet van de hand gewezen. Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn daarnaast slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

3.1.           Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht BooQi niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

3.2.           Alle informatie in offertes of aanbiedingen, inclusief samples en design, zijn indicatief, in het bijzonder geldt dit ten aanzien van de afmetingen, drukkwaliteit, pixels, vouwen, design en dergelijken.

3.3.           Aanbiedingen van BooQi zijn steeds vrijblijvend.

 

Artikel 4: Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat BooQi met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor BooQi ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door BooQi geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die BooQi reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, samples, opmaken en tijdsbesteding in verband met design, ingeroepen diensten en opslag.

 

Artikel 5: Prijs

5.1.           Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

5.2.           De prijs die BooQi voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

5.3.           Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.4.           Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

5.5.           Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

5.6.           BooQi is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. BooQi zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

5.7.           Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopieen, schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die BooQi tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 6: Betalingen

6.1.           Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door BooQi is vereist.

6.2.           De hiervoor genoemde termijn is een fatale termijn.

6.3.           BooQi is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van het werk, litho’s en proeven.

6.4.           De opdrachtgever is ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van BooQi zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan BooQi te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat BooQi daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van BooQi tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

 

Artikel 7: Levering en termijn van levering

7.1.           Een door BooQi opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking.

7.2.           De binding van BooQi aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst ofwel de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud BooQi in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

7.3.           De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door BooQi gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door BooQi mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van BooQi, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.

7.4.           Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door BooQi  nodig is. BooQi is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal BooQi de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

7.5.           Levering van de gekochte zaken of werken geschiedt af fabriek.

7.6.           Het transport van de gekochte zaken geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht BooQi in opdracht van Opdrachtgever ondersteuning bieden bij het transport en/of het operationele gedeelte van de transport verzorgen, dan blijft het transport voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 8: Onderzoek bij aflevering en klachtplicht

8.1.           De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of BooQi de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden BooQi er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering.

8.2.           BooQi is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

8.3.           De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

8.4.           De prestatie van BooQi geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

8.5.           Klachten of reclames met betrekking tot de geleverde zaken dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na de datum van levering schriftelijk te worden gemeld aan BooQi. Gerechtelijke procedures dienen binnen één jaar na de eerste schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt. Een te late melding of een te laat ingestelde gerechtelijke procedure leidt tot verval van alle rechten en aanspraken van Opdrachtgever die verband houden met de betreffende klacht.

 

Artikel 9: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door BooQi niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

 

Artikel 10: Samples

10.1.         De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van BooQi ontvangen samples zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan BooQi terug te zenden.

10.2.         BooQi is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

10.3.         Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde sample wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze samples in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 11: Derden

11.1          BooQi is toegestaan bij de uitvoering van de opdracht of de vervaarding van het werk, derden in te schakelen. BooQi zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BooQi is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien een ingeschakelde derde zijn/haar aansprakelijkheid wenst te beperken, is de BooQi bevoegd, mede namens de opdrachtgever, om deze beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden, althans om deze aan opdrachtgever tegen te werpen.

 

Artikel 12: Afwijkingen

12.1.         Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de samples, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

12.2.         Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

12.3.         Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

12.4.         Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij BooQi ter inzage. BooQi  zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

12.5.         Afwijkingen in de overige door BooQi gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij BooQi ter inzage. BooQi zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

 

 

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1.         Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten komen toe aan BooQi. Dat houdt in dat tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, BooQi de rechthebbende blijft op het intellectuele eigendom dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, samples, designs, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, data-bestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod, de offerte of op de factuur zijn vermeld.

13.2.         Onder intellectuele eigendomsrechten wordt onder andere verstaan alle rechten met betrekking tot het auteursrecht, octrooirecht en het modelrecht.

13.3.         De werken/zaken waarop lid 1 van toepassing is zijn onder andere computer hardware, software, ontwerpen, ontwerpschetsen, audio bestanden, illustraties, mallen, maquettes, modellen, opzetjes, materialen en prototypes

13.4.         Alleen BooQi is bevoegd om de rechten zoals vermeldt in lid 2 in depot of register vast te leggen.

13.5.         Opdrachtgever vrijwaart BooQi van alle aanspraken van derden en opdrachtgever eigen intellectuele eigendomsrechten ten opzichte van de door opdrachtgever verstrekte zaken zoals vermeldt in lid 3.

13.6.         Onderzoek inzake intellectueel eigendomsrecht op door Opdrachtgever verstrekte zaken dient voor rekening & risico van Opdrachtgever te komen.

13.7.         De naam van BooQi dient, tenzij het werk er zich niet voor leent, op diens geleverde werk te zijn vermeldt.

13.8.         Beide partijen behoeven de werken, ten behoeve van de opdracht, na voltooiing van de opdracht of beëindigen van de overeenkomst niet te bewaren.

13.9.         Van leden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 kan enkel en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 14: Licentie

14.1.         De opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, een licentie voor het gebruiken van het werk, het design, de producten of samples, waarvan de BooQi de intellectueel eigendoms-rechthebbende is. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk, het product, het design of deze licentie zonder toestemming van BooQi te verveelvoudigen of te verstrekken aan derden of concurrenten van BooQi.

14.2.         De licentie is beperkt tot hetgeen wat schriftelijk overeengekomen is, is persoonlijk en is op geen enkele wijze overdraagbaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

14.3.         Indien opdrachtgever het voorlopige of de definitieve ontwerp wijzigt, verminkt, aantast en gebruikt op een andere wijze dan overeengekomen is, is de opdrachtgever BooQi een vergoeding verschuldigd van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, of een vergoeding naar redelijkheid en billijkheid in verhouding tot de inbreuk op het auteursrecht van de BooQi

14.4.         Lid 3 is ook van toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen, waaronder ook rechtspersonen waarvan opdrachtgever eigenaar is, eigenaar wordt, of deel van is, of deel van wordt, de opdrachtgever diens naam in heeft veranderd, of naar de opdrachtgever te herleiden is, in de zin van vennoot, aandeelhouder of werknemer, al dan niet in opdracht van of bij goedkeuring van opdrachtgever.

14.5.         De bewijslast ten opzichte van de voorgaande leden 4 en 5 dat opdrachtgever niet de auteursrechten van opdracht- nemer schendt liggen ten allen tijde bij de opdrachtgever.

14.6.         De licentie komt te vervallen indien:

  1. opdrachtgever diens (betalings-) verplichtingen jegens BooQi niet nakomt. Indien ten opzichte van de gehele opdracht de tekortkoming van ondergeschikte betekenis is komt de licentie niet of ten dele te vervallen.
  2. opdrachtgever de opdracht intrekt, annuleert, beëindigt of ontbindt;

14.7.         Met inachtneming van de belangen de opdrachtgever behoudt BooQi het recht het ontwerp voor eigen promotie te gebruiken.

 

Artikel 15: Eigendom productiemiddelen

15.1.         Alle door BooQi vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, design, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computer-programmatuur, databestanden, foto-grafische opnamen, litho’s, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-) preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van BooQi, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

15.2.         BooQi is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

15.3.         BooQi is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien BooQi en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door BooQi zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat BooQi instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

Artikel 16: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

16.1.         Indien de opdrachtgever met BooQi is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van BooQi vragen.

16.2.         De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van BooQi vragen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat BooQi een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door BooQi houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

16.3.         BooQi is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

16.4.         BooQi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor BooQi onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan BooQi getoonde monster en de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

16.5.         BooQi staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

16.6.         Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan BooQi noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

16.7.         BooQi is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van BooQi gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de resten bij BooQi af te halen.

16.8.         De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan BooQi van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door BooQi worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever BooQi op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

16.9.         De opdrachtgever verleent BooQi pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met BooQi door hem in de macht van BooQi worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan BooQi verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

 

Artikel 17: Overmacht

17.1.         Tekortkomingen van BooQi in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

17.2.         Tekortkomingen van BooQi in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan BooQi toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1.         De aansprakelijkheid van BooQi uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van BooQi aan opdrachtgever wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldende eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van BooQi beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,00, indien het door BooQi in rekening gebrachte en de door de Opdrachtgever betaalde som lager is, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de betaalde som.

18.2.         BooQi is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

18.3.         BooQi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, aan de zijde van Opdrachtgever.

18.4.         BooQi is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door BooQi te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever BooQi niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

18.5.         Indien BooQi terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem volledig vrijwaren en BooQi alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 19: Boeteclausule

19.1.         Wanneer Opdrachtgever samples, design, artwork, modelrechten, auteursrechten, of andere IE-rechten (op werken) van BooQi, zowel de fysieke exemplaren als de gegevensbestanden daarvan, zonder expliciet schriftelijke toestemming van de directie van BooQi, overdraagt, laat inzien, ter beschikking stelt of verstrekt aan, dan wel laat verwerken of produceren door, derden of concurrenten van BooQi, die een vergelijkbare onderneming voeren en/of vergelijkbare producten leveren en/of vergelijkbare diensten verstrekken als BooQi of wanneer Opdrachtgever andere bepalingen uit artikel 13 en 14 van deze algemene leveringsvoorwaarden overtreedt, dan verbeurt Opdrachtgever door de enkele overtreding daarvan ten behoeve van BooQi een terstond en direct, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, opeisbare boete van EUR 20.000,00 per overtreding, alsmede een boete gelijk aan EUR 1.000,00 voor elke dag dat de overtreding of de niet nakoming voortduurt, onverminderd het recht van BooQi om van de Opdrachtgever vergoeding te vorderen van schade, welke dit boetebeding, voor zover aan hem uitgekeerd, te boven gaat.

19.2.          Deze boeteclausule is mede geschreven vanuit de gedachte dat BooQi zichzelf wenst te schermen voor de situatie dat zij ontwerp en artwork opmaakt voor (potentiële) Opdrachtgevers, die vervolgens de productie elders neerleggen en hierdoor onrechtmatig gebruik van dat artwork en die ontwerpen en de daaraan verbonden IE-rechten van BooQi maken.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht  & forumkeuze

20.1.         Alle rechtsverhoudingen tussen BooQi en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

20.2.         De rechter binnen het arrondissement waar BooQi is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen BooQi en opdrachtgever kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Klik hier om te leveringsvoorwaarden te downloaden

Download the full privacystatement in PDF here